Szko豉 Podstawowa im. Juliusza S這wackiego w Su這wie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Program szkolnego klubu wolontariatu

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo o鈍iatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
 • Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta販enia og鏊nego dla szko造 podstawowej, w tym dla uczni闚 z niepe軟osprawno軼i intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kszta販enia og鏊nego dla bran穎wej szko造 I stopnia, kszta販enia og鏊nego dla szko造 specjalnej przysposabiaj帷ej do pracy oraz kszta販enia og鏊nego dla szko造 policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356).
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.).
 • Ustawa z 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze zm.).

2. Wst瘼

Wolontariat opiera si na bezinteresownej woli s逝瞠nia innym ludziom. Nie mo瞠 by motywowany ch璚i znalezienia pracy i zarobku. Zaanga穎wanie wolontariusza jest zawsze dobrowolne, wynika z jego dobrej woli, a nie z jakich wi捫帷ych norm. Wolontariat zak豉da r闚nie pewn ci庵這嗆 i systematyczno嗆 w dzia豉niach podejmowanych bezpo鈔ednio na rzecz najbardziej potrzebuj帷ych.

Wolontariat, jako dzia豉nie pomocowe na rzecz innych oraz okazja do zaanga穎wania ucznia, jest traktowany jako jedna z alternatywnych strategii wspieraj帷ych procesy nakierowane na zmiany w funkcjonowaniu uczni闚 i spo貫czno軼i szkolnej, po膨dane z punktu widzenia za這瞠 profilaktyki szkolnej.

Podstawa programowa kszta販enia og鏊nego podkre郵a, 瞠 zadaniem szko造 jest:

 • rozwijanie postaw obywatelskich i spo貫cznych uczni闚, w duchu akceptacji i szacunku do drugiego cz這wieka,
 • tworzenie warunk闚 do rozwijania komunikacji i wsp馧pracy w grupie (w tym w 鈔odowiskach wirtualnych),
 • przygotowanie i zach璚anie do podejmowania dzia豉 na rzecz 鈔odowiska szkolnego i lokalnego, w tym do anga穎wania si w wolontariat;
 • rozwijanie u uczni闚 kreatywno軼i i przedsi瑿ior柚zo軼i poprzez udzia w projektach zespo這wych lub indywidualnych oraz stosowanie innowacyjnych rozwi您a programowych, organizacyjnych i metodycznych.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o鈍iatowe „zaj璚ia dydaktyczno-wyr闚nawcze i specjalistyczne organizowane dla uczni闚 maj帷ych trudno軼i w nauce oraz inne zaj璚ia wspomagaj帷e rozw鎩 dzieci i m這dzie篡 z zaburzeniami rozwojowymi, jak r闚nie nadobowi您kowe zaj璚ia pozalekcyjne mog by prowadzone tak瞠 z udzia貫m wolontariuszy”. Wolontariuszami mog by zar闚no osoby z zewn徠rz, jak i sami uczniowie czy pracownicy danej szko造, kt鏎zy mog organizowa pomoc swoim r闚ie郾ikom lub dzia豉 na rzecz dobra szkolnego i lokalnego 鈔odowiska

Do g鏎y

3. Definicje i postanowienia og鏊ne

Wolontariuszem jest ka盥a „osoba fizyczna, kt鏎a ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje 鈍iadczenia na zasadach okre郵onych w ustawie” z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie.

Dobrowolno嗆 pracy wolontariusza oznacza, 瞠 zosta豉 podj皻a ona z w豉snej woli osoby wykonuj帷ej dane 鈍iadczenia. Nie zosta豉 ona w 瘸den spos鏏 przymuszona do wy柢onania powierzonych zada. Nieodp豉tno嗆 wolontariatu oznacza, 瞠 za wykonane 鈍iadczenia wolontariusz nie otrzymuje 瘸dnego wynagrodzenia.

Obowi您ki wolontariusza powinny by r騜ne od obowi您k闚 pracownik闚 zarobkowych. Wolontariusz nie mo瞠 podejmowa pracy, kt鏎a w innych warunkach i czasie jest wykonywana przez pracowni柢闚 zarobkowych, etatowych. Nie mog to by to tak瞠 obowi您ki generuj帷e zbyt du瞠 obci捫enie czasowe czy fizyczne. Wolontariat ma rozwija kompetencje, uczy i doskonali, nie by zast瘼stwem pracownik闚 etatowych. Zadania do realizacji nale篡 dosto毗owywa do mo磧iwo軼i, umiej皻no軼i i preferencji wolontariusza.

Nie ma katalogu czynno軼i, kt鏎e mo瞠 nazwa wolontariatem. Wa積e jest, aby czynno嗆 lub 鈍iadczenie by造 zgodne z tre軼i ustawy.

Uprawnienia do organizacji wolontariatu maj podmioty wymienione w art. 42 ustawy o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie; s to m. in. organizacje pozarz康owe, ko軼io造, zwi您ki wyznaniowe, sp馧dzielnie socjalne, kluby sportowe, urz璠y, rady gminne, szko造.

4. Cele programu szkolnego klubu wolontariatu

 • Kszta速owanie postaw prospo貫cznych i obywatelskich.
 • Rozbudzanie wra磧iwo軼i m這dzie篡 na potrzeby innych i krzywd drugiego
 • cz這wieka.
 • Wsp馧praca z organizacjami spo貫cznymi i m這dzie穎wymi.
 • Inspirowanie m這dzie篡 do sp璠zania wolnego czasu w pracy na rzecz potrzebuj帷ych.
 • Stwarzanie mo磧iwo軼i rozwijania umiej皻no軼i i zdobywania nowych do鈍iadcze sprzyjaj帷ych samorealizacji.
 • Kreowanie tw鏎czej atmosfery w szkole opartej na empatii i rozumieniu drugiego cz這wieka, troski o los s豉bszych.
 • Nabycie do鈍iadcze w nowych dziedzinach i umiej皻no軼iach spo貫cznych, szczeg鏊nie dzia豉nia zespo這wego.
 • Wsp馧dzia豉nie uczni闚 i wzajemne wspieranie si.
 • Wzbogacanie tradycji szko造 zgodnie z za這瞠niami programu wychowawczo-profilaktycznego.

Poprzez realizacj dzia豉 wolontariackich uczniowie Szko造 Podstawowej im. J. S這wackiego w Su這wie ucz si:

 • skutecznej komunikacji,
 • wsp馧pracy, planowania,
 • odpowiedzialno軼i,
 • zarz康zania czasem,
 • rozliczania siebie i innych z zada,
 • podejmowania decyzji,
 • samodzielno軼i,
 • odporno軼i na stres,
 • asertywno軼i,
 • pracy metod projektu,
 • dok豉dno軼i,
 • empatii.

Udzia m這dzie篡 i dzieci w akcjach wolontarystycznych buduje u nich pozytywne relacje z innymi lud幟i, mobilizuje do dzia豉nia, rozwija kreatywno嗆 i pasje.

Do g鏎y

5. Organizacja Szkolnego Programu Wolontariatu

Szkolny klub wolontariatu jest wewn皻rzn organizacj szko造 zatwierdzon przez Dyrektora Szko造 lub Uchwa喚 Rady Pedagogicznej na podstawie regulaminu i programu profilaktyczno-wychowawczego.

W realizacj programu szkolnego klubu wolontariatu zaanga穎wani s wszyscy nauczyciele, wychowawcy klas i pracownicy niepedagogiczni, kt鏎zy pomagaj w realizacji zaplanowanych dzia豉. Na czele szkolnego klubu wolontariatu stoi g堯wny koordynator wolontariatu. Szkolny Klub Wolontariatu nie posiada rozbudowanej struktury organizacyjnej.

Rola dyrektora szko造:

 • formalne powo豉nie szkolnego klubu wolontariatu,
 • wytypowanie lub wsp馧decydowanie razem z Rad Pedagogiczn o wyborze g堯wnego koordynatora szkolnego klubu wolontariatu,
 • dbanie o formaln stron dzia豉lno軼i ko豉 razem z g堯wnym koordynatorem kwestie zwi您ane z porozumieniami, wyj軼iami poza szko喚, ubezpieczeniami, wsp馧prac z innymi instytucjami, itp.,
 • aktywny udzia w pracach lub podsumowaniach pracy szkolnego klubu.

Rola g堯wnego koordynatora szkolnego klubu wolontariatu:

 • zainicjowanie pierwszego spotkania klubu, a wcze郾iej wsp馧tworzenie jego regulaminu i programu wsp鏊nie z nauczycielami i uczniami,
 • promocja idei wolontariatu w鈔鏚 uczni闚 i pracownik闚 szko造,
 • rekrutacja wolontariuszy do klubu na terenie szko造,
 • organizacja warsztat闚 doskonal帷ych dla wolontariuszy,
 • dba這嗆 o motywacj i zaanga穎wanie uczni闚 w wolontariat,
 • podsumowanie wolontariatu wsp鏊nie z uczniami,
 • pozyskiwanie sojusznik闚 zewn皻rznych, organizacji, w kt鏎ych szkolni wolontariusze mog wykonywa swoje dzia豉nia.
 • ponadto g堯wny koordynator szkolnego klubu wolontariatu jest zobowi您any do przygotowania rocznego sprawozdania na podstawie uzupe軟ionych przez koordynator闚 sprawozda i zapoznanie z nim cz這nk闚 szkolnej.

Rola koordynator闚 szkolnego klubu wolontariatu:

 • promowanie idei wolontariatu,
 • planowanie i organizacja pracy grupy wolontariuszy w ramach powierzonego jej zadania,
 • nawi您anie dobrych relacji z wolontariuszami,
 • tw鏎cze rozwi您ywanie problem闚 w zespo豉ch,
 • realizacja zaplanowanych dzia豉,
 • motywowanie do podejmowania nowych wyzwa,
 • informowanie wolontariuszy o nowych zadaniach wolontariatu,
 • informowanie o podejmowanych dzia豉niach i zrealizowanych zadaniach przez wolontariuszy,
 • napisanie sprawozdania z podj皻ych zada (za陰cznik nr 1).

Rola uczni闚:

 • wsp馧tworzenie programu szkolnego klubu,
 • aktywny udzia w pracach szkolnego klubu wolontariatu,
 • dokumentowanie i upowszechnianie w鈔鏚 r闚ie郾ik闚 rezultat闚 pracy klubu.

Sposoby rekrutacji wolontariuszy:

 • rekomendacje nauczycieli i rodzic闚,
 • przyjmowanie uczni闚 zainteresowanych wybranym dzia豉niem, akcj charytatywn.

Podejmuj帷 wsp馧prac z uczniem w realizacji akcji wolontariackiej nale篡 mu zapewni:

 • porozumienie z wolontariuszem w dokumencie okre郵ony jest czas oraz rodzaj 鈍iadczenia na rzecz organizacji. Porozumienie z wolontariuszem z ramienia szko造 podpisuje dyrektor szko造. Dla 鈍iadcze wykonywanych powy瞠j 30 dni sporz康zenie porozumienia w formie pisemnej jest obowi您kowe (za陰cznik nr 2).
 • higieniczne i bezpieczne warunki pracy,
 • ubezpieczenie od nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚,
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne,
 • jasne i zrozumia貫 zasady zako鎍zenia wolontariatu,
 • za鈍iadczenie dokumentuj帷e prac i wk豉d wolontariusza (za陰cznik nr 3).

Przyk豉dy dzia豉 wzmacniaj帷ych:

 • anga穎wanie wolontariuszy do wsp鏊nego planowania pracy,
 • wykorzystywanie wiedzy o talentach i predyspozycjach uczni闚 w przydzielaniu r騜nych szkolnych zada,
 • indywidualne rozmowy z wolontariuszami, stosownie do ich potrzeb i do鈍iadczanych trudno軼i,
 • kontaktowanie si z wolontariuszami w razie ich nieobecno軼i,
 • prowadzenie rejestru zada realizowanych przez uczni闚,
 • utrzymywanie kontaktu z wolontariuszami tak瞠 po zako鎍zeniu przez nich zadania.

Przyk豉dy dzia豉 doceniaj帷ych:

 • zak豉dka na stronie internetowej szko造, w kt鏎ej przedstawiane s zrealizowane akcje wolontariackie, sylwetki szkolnych wolontariuszy,
 • dyplom z podzi瘯owaniem za zaanga穎wanie,
 • wyb鏎 wolontariusza roku,
 • spotkanie dla wolontariuszy, np. podsumowuj帷e semestr aktywno軼i,
 • informacje prasowe dla lokalnych medi闚, w kt鏎ych opisane b璠 sylwetki uczni闚 wolontariuszy i zrealizowane przez nich dzia豉nia wolontariackie,
 • punkty z zachowania.

Zasady funkcjonowania wolontariatu w szkole:

 • przynale積o嗆 do szkolnego klubu wolontariatu nie jest obowi您kowa w przypadkach podejmowania dzia豉 wolontariackich przez uczni闚 Szko造 Podstawowej im. J. S這wackiego w Su這wie,
 • oferta wolontariatu dostosowana jest do potrzeb uczni闚, koordynatorzy szkolnego klubu wolontariatu przeprowadzaj ankiety oraz rozmowy z uczniami na temat obszar闚 zainteresowania dzia豉lno軼i w wolontariacie,
 • wolontariat mo瞠 by elementem edukacyjnego projektu uczniowskiego,
 • szko豉 wspiera aktywno嗆 wolontariuszy, udost瘼nia sale na spotkania, wypo篡cza sprz皻 techniczny, itp.,
 • wolontariusze zaanga穎wani s na ka盥ym etapie realizacji dzia豉nia, m. in. w proces przygotowania akcji,
 • realizacja akcji wolontariackich mo瞠 odbywa si w czasie zaj耩 szkolnych oraz pozalekcyjnych,
 • szko豉 popularyzuje wolontariat zewn皻rzny,
 • wolontariuszami mog by zar闚no osoby z zewn徠rz, kt鏎e chc 鈍iadczy pomoc szkole, jak i uczniowie i pracownicy szko造, kt鏎zy mog 鈍iadczy wolontariat zar闚no na rzecz szko造 jak i 鈔odowiska lokalnego, tj. organizacji pozarz康owych innych instytucji publicznych,
 • koordynatorzy szkolnego klubu wolontariatu staraj si zaanga穎wa wszystkich uczni闚 do pracy w wolontariacie.

Prawa i obowi您ki wolontariuszy:

 • Cz這nkiem szkolnego klubu wolontariatu mo瞠 by ka盥y ucze szko造 respektuj帷y jego zasady.
 • Wolontariusz jest zobowi您any uszanowa godno嗆 i wolno嗆 osobist os鏏 kt鏎ym pomaga.
 • Dzia豉lno嗆 wolontariatu opiera si na zasadach dobrowolno軼i, bezinteresowno軼i, troski o los s豉bszych, 鈍iadomego i odpowiedzialnego reprezentowania szko造.
 • Podstaw relacji interpersonalnych mi璠zy wolontariuszami jest przyja潯 i 篡czliwo嗆.
 • Wolontariusz powinien systematycznie uczestniczy w pracy na rzecz wolontariatu.
 • Wolontariuszowi z tytu逝 wykonywanych 鈍iadcze wolontarystycznych nie przys逝guje wynagrodzenie.
 • Ka盥y cz這nek wolontariatu swoim post瘼owaniem stara si promowa jego ide, by przyk豉dem dla innych.
 • Wolontariusz w zwi您ku z podj皻ymi obowi您kami w wolontariacie jest zobowi您any do nie zaniedbywania swoich obowi您k闚 szkolnych i domowych.
 • Wolontariusz ma prawo do informacji o ewentualnych trudno軼iach zwi您anych
 • z wykonywan prac
 • Wolontariusz jest zobowi您any do dbania o powierzone mu mienie stanowi帷e w豉sno嗆 szko造 lub instytucji, dla kt鏎ej wykonuje 鈍iadczenia i u篡wa go zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia zaniedba w tym zakresie wolontariusz, kt鏎emu powierzono ww. mienie mo瞠 by obci捫ony kosztami szk鏚 wynik造ch z tych zaniedba.
 • Wolontariusz ma prawo do zg豉szania w豉snych propozycji i inicjatyw, wykorzystuje swoje zdolno軼i i do鈍iadczenia.
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony g堯wnego koordynatora szkolnego klubu wolontariatu lub koordynatora okre郵onego zadania.
 • Wolontariusz, kt鏎y wykaza si systematyczno軼i, pomys這wo軼i i rzetelno軼i wykonywanych zada mo瞠 by nagradzany za swoj dzia豉lno嗆 i zaanga穎wanie.
 • Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania zadania je瞠li pozostaje ono
 • w konflikcie z jego przekonaniami oraz do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzaj帷 wcze郾iej o tym koordynatora.

6. Formy aktywno軼i szkolnego klubu wolontariatu:

Uczniowie Szko造 Podstawowej im. J. S這wackiego w Su這wie mog uczestniczy w wolontariacie sta造m, kt鏎y wi捫e si z podj璚iem sta貫go i systematycznego zobowi您ania oraz wolontariacie akcyjnym, powi您anym z jednorazowymi akcjami, organizowanymi jako odpowied na konkretne, aktualne potrzeby 鈔odowiska lokalnego lub o wi瘯szym zasi璕u.

Formy realizacji akcji wolontariackich

 • wolontariat charytatywny to wolontariat, maj帷y na celu wsparcie konkretnej osoby lub grupy os鏏 czy zwierz徠. W ramach takiego wolontariatu mo積a zorganizowa zbi鏎k pieni璠zy na czyje leczenie lub zbi鏎k karmy dla zwierz徠 w schronisku. Ten rodzaj wolontariatu zwykle stanowi pomoc dla kogo, kto nie radzi sobie samodzielnie z trudn sytuacj, w jakiej si znalaz.
 • wolontariat na rzecz r闚ie郾ik闚 to wolontariat, w ramach kt鏎ego uczniowie wspieraj koleg闚 i kole瘸nki, nie zawsze ma charakter pomocowy. Mo瞠 stanowi wolontariat dwustronny lub wielostronny oraz przyj望 form grupy wzajemnego wsparcia.
 • wolontariat na rzecz os鏏 z lokalnej spo貫czno軼i polega na wsparciu os鏏 lub instytucji z najbli窺zego otoczenia lokalnego. Ten rodzaj wolontariatu mo瞠 przybiera r騜ne formy: mo瞠 by to wolontariat instytucjo歪alny, mo瞠 dotyczy os鏏 indywidualnych lub te by kierowany do szerszej spo貫czno軼i lokalnej.
 • wolontariat na odleg這嗆-koordynatorzy szkolnego klubu wolontariatu mog zaproponowa uczniom wolontariat poza szko陰, udzia w akcjach og鏊nopolskich organizacji.
 • wolontariat kulturalny to wolontariat, kt鏎y odbywa si w instytucji lub organizacji
 • profilu kulturalnym (np. filmo洲ym, teatralnym).
 • wolontariat sportowy, do kt鏎ego anga簑j si ludzie chc帷y wesprze dzia豉nia organizacji sportowych, stowarzysze czy klub闚.
 • wolontariat na rzecz ochrony 鈔odowiska naturalnego oraz zabytk闚 a tak瞠 inne rodzaje aktywno軼i wolontariackiej, kt鏎e s zgodne zapisami ustawy.

Szko豉 promuje realizacj akcji wolontariackich w鈔鏚 uczni闚 w ramach swoich wychowawczych zada: tworzy w豉sn, szkoln ofert wolontariatu dla uczni闚 a tak瞠 jest po鈔ednikiem w przekazywaniu ofert r騜nych instytucji zewn皻rznych, kt鏎e poszukuj wolontariuszy.

Do g鏎y

7. Obszary dzia豉nia

Dzia豉nia m這dzie篡 w ramach szkolnego klubu wolontariatu mog przyj望 form zbi鏎ki pieni璠zy, odzie篡, realizacji dzia豉 na rzecz przyrody i racjonalnego gospodarowania odpadami, organizowania kiermaszy i loterii. Wolontariat anga簑je si r闚nie do obs逝gi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym i prospo貫cznym (konferencje, sympozja, festiwale, obs逝ga konkurs闚, inne) i wszystkich innych propozycji realizuj帷ych „gotowo嗆 do dania daru z siebie” dla potrzebuj帷ych.

Przyk豉dy akcji wolontarystycznych:

1. Akcje prowadzone przez szkolne ko這 PCK:

 • „G鏎a Grosza” zbi鏎ka pieni篹na przeznaczona dla dzieci z Dom闚 Dziecka i rodzin zast瘼czych.
 • zbi鏎ka publiczna z przeznaczeniem zebranych 鈔odk闚 na sfinansowanie stypendi闚 dla uzdolnionych uczni闚 gimnazj闚 i lice闚 b璠帷ych stypendystami Fundacji „Dzie這 Nowego Tysi帷lecia”.
 • udzia w akcji „Szko這 Pom騜 i Ty”- 鈔odki uzyskane ze sprzeda篡 kartek 鈍i徠ecznych przeznacza si dla os鏏 maluj帷ych ustami i stopami.
 • kiermasz ciast 鈔odki finansowe przeznacza si dla uczni闚 potrzebuj帷ych pomocy z naszej szko造.
 • zbi鏎ka nakr皻ek plastikowych pieni康ze uzyskane ze zbi鏎ki przeznacza si na pomoc osobom niepe軟osprawnym.
 • wsp馧praca z Zarz康em PCK w Miliczu pomoc materialna dla ubogich dzieci z naszej szko造.
 • Koordynator: p. Eliza Czyrek, p. Gra篡na ㄊso

2. Udzia w akcji „Mogi喚 pradziada ocal od zapomnienia”- np. zbi鏎ka pieni璠zy na odnowienie polskich grob闚 na Kresach Wschodnich, zbi鏎ka zniczy na polskie mogi造 na Ukrainie i Bia這rusi. Koordynator p. Agnieszka Sadownik, p. Agata Mazur

3. Prace porz康kowe na cmentarzach przed Dniem Zmar造ch. Koordynatorzy wychowawcy, ksi康z, nauczyciele

4. Prace porz康kowe w lokalnym miejscu pami璚i. Koordynator p. Agnieszka Sadownik

5. Akcje prowadzone przez szkolne ko這 LOP:

 • do篡wianie zwierz徠 w czasie zimy.
 • zbi鏎ka pieni璠zy na pomoc schronisku dla bezdomnych zwierz徠 we Wroc豉wiu (zorganizowanie kiermaszu, loterii)
 • koordynator p. Katarzyna Szafraniec

6. Zbi鏎ka zu篡tych baterii udzia w Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Zwi您ek Gmin Zlewni G鏎nej Baryczy.
Koordynator p. Andrzej Romanowicz

7. Sprz徠anie 鈍iata- sprz徠nie Baryczy i M造n闚ki-sp造w kajakowy oraz oczyszczenie ich pobocza.
Koordynator p. Andrzej Romanowicz

8. Rozprowadzanie kartek 鈍i徠ecznych wielkanocnych i bo穎narodzeniowych.
Koordynator p. Eliza Czyrek, p. Andrzej Romanowicz

9. Dzia豉lno嗆 wolontariacka Szkolnej Kasy Oszcz璠no軼i.
Koordynator p. Renata Pa趾a, p. Marlena Wasiczko

8. Formy ewaluacji

 • Sprawozdanie z pracy szkolnego klubu wolontariatu.
 • Ankieta dla wolontariuszy (za陰cznik nr 4).
 • Potwierdzenie wp豉t na konta fundacji/stowarzysze/inne.
 • Informacje i zdj璚ia z imprez na stronie internetowej szko造.

Do g鏎y