Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest terminie głównym :

 • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

oraz w terminie dodatkowym, który przeznaczony jest dla ucznia, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Terminy egzaminu dodatkowego:

 • język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Struktury egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje trzy przedmioty ( każdy przeprowadzany jest w osobnym dniu) :

 • Język polski – przeprowadzany jest pierwszego dnia i trwa 120 minut (dla uczniów z dostosowaniami pracę z arkuszem można przedłużyć nie więcej niż o 60 minut, czyli do 180 minut ).
 • Matematyka – przeprowadzany jest drugiego dnia i trwa 100 minut (dla uczniów z dostosowaniami pracę z arkuszem można przedłużyć nie więcej niż o 50 minut, czyli do 150 minut ).
 • Język obcy nowożytny : przeprowadzany jest trzeciego dnia i trwa 90 minut (dla uczniów z dostosowaniami pracę z arkuszem można przedłużyć nie więcej niż o 45 minut, czyli do 135 minut ).

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej na przeznaczonych do tego arkuszach zgodnych z danym przedmiotem. Uczniowie rozwiązują zadania zamknięte, których odpowiedzi zaznaczają na przeznaczonej do tego karcie odpowiedzi oraz zadania otwarte, których rozwiązania zapisują w wyznaczonym miejscu w arkuszu. Do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego wykorzystuje się dodatkowo płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań.

W każdym przypadku egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

W przypadku języka obcego nowożytnego rodzice wraz z uczniami składają odpowiednie deklaracje wskazujące wybór języka jaki uczeń będzie zdawał na egzaminie. Wyboru dokonuje się pomiędzy dwoma obowiązkowymi językami obcymi, których uczeń się uczył.

Uczniowie mają zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Rodzice mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

 • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dokumenty na podstawie, których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty to :

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza (uczeń chory lub niesprawny czasowo)
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym : dysleksja, dysortografia, dyskalkulia
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku uczniów – cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolny 2021/2022

Uprawniony do dostosowaniaSposoby dostosowania
Uczniowie niesłyszący, uczniowie słabosłyszący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.
2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
3. Zapewnienie w czasie egzaminu obecności surdopedagoga lub tłumacza języka migowego (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.
Uczniowie niewidomi (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)1. Arkusz: a) w piśmie Braille’a wraz z czarnodrukiem ALBO b) w czarnodruku dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.
2. Arkusze w czarnodruku w formie plików .pdf lub MS Word, n
agrane na płycie CD (możliwe wtedy, gdy zdający korzysta z komputera)
3. Korzystanie ze sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, których zdający używa w procesie dydaktycznym.
4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który odczytuje uczniowi polecenia i teksty z czarnodruku oraz zapisuje odpowiedzi ucznia na kartkach dołączonych do czarnodruku.
5. Zapewnienie obecności tyflopedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.
Uczniowie słabowidzący (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji (zapisany czcionką Arial 16 pkt lub Arial 24 pkt), który uwzględnia przedłużenie czasu.
2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
3. Arkusze w formie plików .pdf lub MS Word, nagrane na płycie CD (możliwe wtedy, gdy zdający korzysta z komputera).
4. Korzystanie z przyborów optycznych, którymi uczeń posługuje się na co dzień.
5. Oświetlenie stanowiska pracy dostosowane do dysfunkcji.
6. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu.
7. Zapewnienie obecności tyflopedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.
Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym ( na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)1.Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia :
a) przedłużenie czasu
b) zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
2. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze.
3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/ lub czytaniu.
4. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.


Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) Uczniowie z czasową niesprawnością rąk (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)1. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.
2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. 3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze.
4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/ lub czytaniu.
5. Płyta CD do arkuszy standardowych z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie
7. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.
Uczniowie z afazją (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)1.Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia : a)zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. b) przedłużenie czasu.
2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).
3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny pracy egzaminacyjnej LUB gdy zdający posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji)
4. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, np. logopedy (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.
Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.
2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
3. Zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych.
Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)1. Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który uwzględnia przedłużenie czasu.
2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi. (do arkuszy z języka obcego dołączona jest płyta CD z dostosowanym nagraniem)
3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem).
4. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej LUB gdy zdający posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji).
5. Obecność w sali osoby niezbędnej do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych (osoba ta może być członkiem zespołu nadzorującego).
6. Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia.

Uczniowie z przewlekłymi chorobami (na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)1.Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
2.Dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do specyfiki choroby.
3. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.
4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie lub czytanie.( w przypadku języka obcego nowożytnego uczeń korzystający z pomocy nauczyciela wspomagającego ma obligatoryjnie przyznaną płytę CD z dostosowanym nagraniem).
Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo (na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza)1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
2.Dostosowanie warunków przystępowania do egzaminu do specyfiki choroby.
3. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego pisaniu i / lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie i / lub czytanie.
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu.
3. Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej).
4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń (słuchacz) w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem)- w przypadku języka obcego taki uczeń ma obligatoryjnie przyznaną płytę CD z dostosowanym nagraniem.
5. Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy, odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
6. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.
Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)1. Zapewnienie obecności specjalisty, odpowiednio pedagoga resocjalizacji lub socjoterapeuty (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem.
2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu, w zależności od potrzeb.
3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.
Uczniowie którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)1. Zapewnienie obecności specjalisty (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym.
2. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu, w zależności od potrzeb.
3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.
Uczniowie ,którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)1. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu, w zależności od potrzeb.
2. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali.
3. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski).
Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej)1. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 17. Komunikatu, w zależności od potrzeb.
2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu.
3. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. Płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.
Uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej)1. Arkusze dostosowane do potrzeb zdających: egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki.
3. Przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali (dotyczy egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki) 4. Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej. Słownik zapewnia szkoła lub uczeń.
5. Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)1.Arkusz dostosowany do dysfunkcji, zamówiony w porozumieniu (w formie pisemnej) z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 9 listopada 2021r.
2.Skorzystanie z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 9 listopada 2021r.

Przybory, z których mogą korzystać zdający uczniowie.

 • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) – NIEDOZWOLONE JEST KORZYSTANIE Z DŁUGOPISÓW ZMAZYWALNYCH.
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 • Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
 • Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

 • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2021r.
 • Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 8 lipca 2021r.

Ważne terminy dla rodziców

 • do 30 września 2021 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym (deklaracje rodzice otrzymają od wychowawców).
 • do 15 października 2021 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • do 26 listopada 2021 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3. (oświadczenia informujące o przyznanych dostosowaniach rodzice otrzymają od wychowawców).
 • do 24 lutego 2022 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.9 (zmiana języka obcego na inny obowiązkowy – po druk rodzice zgłaszają się do szkoły)
 • do 10 maja 2022 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.10.).

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne
 • arkusze egzaminu próbnego
 • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019-2021