1945

Historia Szkoły Podstawowej w Sułowie rozpoczyna się we wrześniu 1945 r. Poznajemy ją przede wszystkim z zachowanych do dziś kronik szkolnych. Pierwszą z nich założył Tadeusz Suchorowski , który był jednocześnie pierwszym kierownikiem szkoły powołanym na to stanowisko 1 sierpnia 1945 r. Na stronie tytułowej kroniki widnieje okrągła pieczęć z pełną ówczesną nazwą szkoły: Powszechna Szkoła Podstawowa w Sulejewie, pow. Milicz. Autor kroniki w pierwszym wpisie zanotował: Dnia 23 stycznia 1945 roku po długiej wojnie z Niemcami weszły do Sulejewa wojska sowieckie, a wraz z nimi żołnierze polscy służący w armii radzieckiej i pierwsi osadnicy Polacy z powiatu krotoszyńskiego i rawickiego. W Sulejewie mieszkało już 7 rodzin polskich autochtonów.

Jakie były początki szkoły? 2 września 1945 r. odbyło się poświęcenie budynku szkoły (wybudowanego w 1926r.), a 4 września 1945 r. inauguracja roku szkolnego 1945/1946. W szkole pracowało wówczas dwóch nauczycieli – wspomniany wcześniej Tadeusz Suchorowski i Jan Demski. Uczęszczało do niej 57 uczniów. W następnych miesiącach w szkole zatrudnią się kolejni nauczyciele. W końcu roku szkolnego będzie ich 5. W miarę napływu repatriantów z ziem wschodnich przybywa też uczniów, dlatego na potrzeby szkoły zaadaptowany został pohotelowy budynek w Rynku.

Od 26 września 1945 r. szkoła w Sułowie staje się zbiorczą szkołą siedmioklasową. Uczęszczają do niej uczniowie z Sułowa, Nowej Wsi, Miłosławic, Słączna, Łąk, Gruszeczki, Kuźni Sulejewskiej i Brodzi. W listopadzie 1945 r. uruchomiono przy szkole przedszkole, do którego uczęszczało 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Już w pierwszym roku funkcjonowania szkoły działał w niej chór, kółko dramatyczne, koło Polskiego Czerwonego Krzyża, Związek Harcerstwa Polskiego oraz odbyło się wiele uroczystości i imprez szkolnych: mikołajki, jasełka, przedstawienia. Uczniowie wzięli też udział w poświęceniu pamiątkowego krzyża wkopanego na Rynku ku upamiętnieniu odzyskania prastarych ziem słowiańskich.

Pierwszy rok szkolny w naszej szkole zakończył się 28 czerwca 1946 r. Szkoła liczyła wówczas 176 uczniów i 5 nauczycieli.

1946-1955

Rok szkolny 1946/1947, czyli drugi rok działalności szkoły, rozpoczęło 242 uczniów w siedmiu klasach i sześciu nauczycieli. Kierownikiem szkoły nadal był Tadeusz Suchorowski. Jego staraniem 15 kwietnia 1947 r. uruchomiono pierwszą w powiecie gminną bibliotekę publiczną w Sułowie.

Z zapisów w pierwszej kronice szkoły wynika, że szkoła pracowała bardzo aktywnie.

1 października 1947 r. utworzono przy szkole 5 – miesięczny kurs oświaty dorosłych, na który uczęszczało 42 kandydatów. Od grudnia 1947 rozpoczął się kurs Przysposobienia Rolniczo – Wojskowego z udziałem 125 słuchaczy. Do prowadzenia zajęć na kursie zatrudniono czterech nauczycieli szkoły.

Od 7 do 21 marca 1949r. szkoła była zamknięta z powodu epidemii odry. W kwietniu tego samego roku odbyły się szczepienia ochronne uczniów przeciw gruźlicy. Przeprowadził je Szwedzki Czerwony Krzyż.

Kierownik szkoły, autor pierwszej kroniki szkolnej, prowadził zespół wokalny Zorza. Tak pisze o sukcesach zespołu:

W kwietniu 1951 r. zespół śpiewaczy Zorza w Sułowie (…) zdobył I nagrodę w skali trzech powiatów, a to: milickiego, trzebnickiego i oleśnickiego w ramach festiwalu muzyki polskiej. W czerwcu 1951 r. ten sam zespół (…) zdobył I miejsce w skali województwa wrocławskiego (…). W październiku 1951r. zespół chóralny z Sułowa (…) brał udział w dożynkach centralnych w Poznaniu.

W kwietniu 1952 r. otwarto w Sułowie na ul. Dąbrowskiego świetlicę gminną, której kierownikiem został Tadeusz Suchorowski.

Uczniowie szkoły brali udział w licznych wycieczkach. Odnotowano, że 14 października 1948 r. 72 uczniów pojechało do Wrocławia na Wystawę Ziem Odzyskanych. Kronikarz szkoły notuje również: W sierpniu 1955r. otwarta została w Miliczu powiatowa wystawa rolnicza, którą zwiedziały dzieci szkolne z Sułowa, a na której podziwiały między innymi zniekształcone cielęta o dwu głowach i ośmiu nogach.

Rozwijało się też zaplecze dydaktyczne szkoły. W roku 1955 uruchomiono pracownię doświadczalną, stolarnię, introligatornię i dział mechaniczny. Z nowych sal korzystali uczniowie uczęszczający na kółka zainteresowań. Poszerzała się też baza sportowa szkoły- wpis w kronice: Rok 1955 był też rokiem rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej. Przy szkole istnieje boisko do piłki ręcznej, do siatkówki, do koszykówki, skocznia, tor przeszkód i bieżnia na 100 m.

1956-1959

Rok szkolny 1956/1957 rozpoczęło 331 uczniów w 11 oddziałach. W marcu 1957 r. przy szkole otwarto Szkołę Przysposobienia Rolniczego dla uczniów, którzy ukończyli siedem klas.

W roku szkolnym 1957/1958 do 356 wzrosła liczba uczniów uczących się w 12 oddziałach. W czerwcu 1958 r. otwarto harcerską przystań kajakową. Kronikarz odnotował: 21 czerwca odbyła się uroczystość otwarcia harcerskiej przystani kajakowej w Sułowie, którą wybudowali uczniowie pod kierunkiem kier. szk. Suchorowskiego Tadeusza oraz nauczycieli Nawrockiego Jana, Klugi Ryszarda, Dudy Jana, Goczlinga Mariana i Mazura Mieczysława. 8 kajaków zrobiono w pracowni szkolnej.

W ramach akcji „1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego” planowano w całej Polsce wybudować wiele nowych szkół i przedszkoli. W związku z tym w październiku 1958 r. został powołany Komitet Budowy Szkoły 1000-lecia w Sułowie, którego przewodniczącym został Alfons Przybylski.
1 września 1959 r. do 13 zwiększyła się liczba oddziałów w szkole. Uczęszczało do niej 386 uczniów. Nauka odbywała się w dwóch budynkach szkolnych. Kronikarz odnotował, że doceniono wysiłki i zaangażowanie kierownika szkoły Tadeusza Suchorowskiego: Dnia 18 i 19 XII 1958 r. kierownik szkoły jako zasłużony i odznaczony krzyżem srebrnym zasługi za pracę kulturalną wziął udział w Krajowej Naradzie Działaczy Kultury i Sztuki w Warszawie. Już w latach 1952 i 1956 brał udział w takich zjazdach krajowych w Szczecinie i Warszawie.

Rok 1959 był rokiem dalszych działań przygotowawczych do budowy tysiąclatki. Kronikarz zanotował: Zatwierdzono wszystkie plany, objęto w posiadanie 80 arów pola od ob. Krystka Franciszka jako parcelę pod budowę.

1960

1960 r. był pierwszym z sześciu lat obchodów 1000-lecia państwa polskiego. Zapisał się w szkole ważnymi zdarzeniami.

3 kwietnia 1960 r. firma budowlana z Oleśnicy rozpoczęła budowę nowego budynku szkolnego.

Kronikarz zanotował: Dnia 22 lipca w szesnastą rocznicę wyzwolenia Polski, w dniu Święta Odrodzenia odbyła się w Sułowie uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego w mury nowej szkoły. Aktu tego dokonał kurator Okręgu Szkolnego Wrocławskiego, dawny dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu Stanisław Dąbrowski.

To ostatni wpis w pierwszej kronice naszej szkoły. Kończy ją zapis:

DALSZA CZĘŚĆ KRONIKI JEST W NOWEJ „ZŁOTEJ KSIĘDZE” ZAPOCZATKOWANEJ OD DNIA 22 VII 1960 – T.J. OD WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO POD SZKOŁĘ – POMNIK 1000-LECIA W SUŁOWIE.

Tysiąclatka

W 1960 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej szkoły Pomnika Tysiąclecia w Sułowie, a jej otwarcie nastąpiło w roku 1962. Uczęszczało do niej 436 uczniów, uczyło 14 nauczycieli. Kierownikiem szkoły był wówczas Tadeusz Suchorowski. Nowy budynek szkolny obejmował piwnicę, parter, piętro oraz salę gimnastyczną, kuchnię i stołówkę. Miał powierzchnię 3 398 m kw. Składał się z 10 sal lekcyjnych.

W 1975 r. utworzono w Sułowie Zbiorczą Szkołę Gminną. Zlikwidowano jednocześnie szkoły w Baranowicach, Praczach, Niezgodzie i Rudzie Sułowskiej oraz obniżono stopień organizacyjny szkół w Olszy i Dunkowej do poziomu szkoły pięcioklasowej.

Na podstawie Zarys historyczny Sułowa

Patron

Jednym z niezwykle istotnych wydarzeń w życiu szkoły było nadanie jej imienia Juliusza Słowackiego. Wybór patrona szkoły nie był przypadkowy. Poeta w liście do matki z 17.03.1831 r. pisał: (…) do Wrocławia jechałem przez Sułów, gdzie widziałem piękny zwierzyniec wypełniony jeleniami. Jest prawdopodobne, że Słowacki nocował w Sułowie.

Uroczystość nadania szkole imienia Juliusza Słowackiego miała miejsce w maju 1977 r. Sztandar ufundował Komitet Rodzicielski. Punktem kulminacyjnym uroczystości było odczytanie przez ówczesnego wicekuratora aktu nadania imienia szkole oraz złożenie ślubowania przez uczniów poszczególnych klas. Tego dnia odsłonięto też tablicę pamiątkową przedstawiającą podobiznę Juliusza Słowackiego. Umieszczono też na niej fragment wiersza poety Testament mój.

Uroczystość nadania szkole imienia miała bardzo podniosły charakter. Kronikarz zanotował: Chór szkolny (…) prezentował się okazale na scenie muszli koncertowej zbudowanej z okazji tej uroczystości.

Atmosferę tego wyjątkowego dnia pokazują liczne zdjęcia ze szkolnego archiwum.

Reforma 1999 r.

W 1999 r. weszła w życie reforma struktury szkolnictwa, która zakładała istnienie 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum oraz 3-letniego liceum. Zgodnie z założeniami reformy w Sułowie powołano Zespół Szkół, który stanowiły Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego i Gimnazjum w Sułowie. Zespół Szkół liczył 23 oddziały: zerówki, klasy I – VI szkoły podstawowej oraz klasy I – III gimnazjum. Do Zespół Szkół uczęszczało 589 uczniów, zatrudnionych było 40 nauczycieli.

1 września 2001 r. nastąpił rozdział Zespołu Szkół na dwie odrębne palcówki: Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego oraz Gimnazjum w Sułowie. Do szkoły podstawowej uczęszczało wówczas 412 uczniów, którzy uczyli się w 15 oddziałach. Do obwodu szkoły należały następujące wsie: Baranowice, Grabówka, Gruszeczka, Łąki, Miłosławice, Olsza, Pracze, Ruda Sułowska, Sulimierz, Sułów, Wilkowo.

Reforma 2017 r.

W roku 2017r. przeprowadzono kolejną reformę struktury szkolnictwa, która w miejsce 6-klasowej szkoły podstawowej powoływała szkołę 8-klasową oraz stopniowo wygaszała gimnazja. Szkoła Podstawowa w Sułowie stała się więc ponownie szkołą 8-klasową. W latach 2017/2018 oraz 2018/2019 prócz uczniów podstawówki w szkole uczyły się też dwa ostatnie roczniki wygaszanego gimnazjum. W związku z tym w roku szkolnym 2018/2019 szkołę opuściła podwójna liczba absolwentów z dwóch klas ósmych 36 uczniów oraz dwie klasy gimnazjum 34 uczniów.

W roku szkolnym 2019/2020 od 23 marca 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa szkoła przeszła na tryb nauki zdalnej. Także zakończenie roku szkolnego odbyło się w reżimie epidemiologicznym.

W roku 75. rocznicy istnienia szkoły uczęszcza do niej 367 uczniów uczących się w 19 oddziałach. Do obwodu szkoły należą następujące wsie: Baranowice, Grabówka, Gruszeczka, Łąki, Miłosławice, Olsza, Pracze, Ruda Sułowska, Słączno, Sulimierz, Sułów, Wilkowo.

W szkole zatrudnionych jest 39 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi.

Bazę dydaktyczną szkoły stanowią:

 • 19 sal lekcyjnych, w tym dwie w pełni wyposażone sale komputerowe,
 • 9 tablic interaktywnych , 1 monitor interaktywny,
 • pracownia językowa,
 • dwie sale gimnastyczne oraz sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
  -siłownia,
 • biblioteka,
 • 2 świetlice,
 • gabinet stomatologiczny oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 • gabinet logopedy,
 • kuchnia i stołówka,
 • kompleks boisk „Orlik”
 • skocznia w dal,
 • uczniowie korzystają z basenu „Milicka Fala”,
 • 2 pracownie stymulacji sensorycznej,
 • gabinet pedagoga,
 • plac zabaw,
 • ogród dendrologiczny z klatką meteorologiczną z przyrządami pomiarowymi.

Opracowała: Barbara Jadczyk

Kadencje Dyrektorów w latach 1945 r. do 2021 r.

Tadeusz Suchorowski
15 sierpnia 1945 r. Tadeusz Suchorowski – powierzenie obowiązków kierownika Szkoły Powszechnej w Sułowie. Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi – Rada Państwa 1962 r.
Funkcja pełniona do 31 sierpnia 1973 r.

Henryk Bilski
1 września 1973 r. mgr Henryk Bilski powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sułowie
19 lipca 1975 r. powołany na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sułowie
15 września 1977 r. powołany na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sułowie. Funkcję pełnił do końca terminu powołania tj. 31 sierpnia 1984 r.

Danuta Mulik
1 września 1984 r. mgr Danuta Mulik powołana na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie. Funkcję pełniła do 31 grudnia 1990 r. Nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi oraz Kawalerskim Krzyżem Zasługi

Edmund Bienkiewicz
1 stycznia 1991 r. mgr Edmund Bienkiewicz powołany na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sułowie
1 września 1992 r. powierzenie stanowiska Dyrektora wyłoniony w drodze konkursu na 5 lat szkolnych.
1 września 1997 r. powierzenie stanowiska, wyłoniony w drodze konkursu – urlopowany na czas sprawowania mandatu radnego od 2 listopada 1998 r. do 31 sierpnia 2002 r.

Elżbieta Miler
9 lutego 1999 r. powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej pani Elżbiecie Miler do 31 sierpnia 1999 r.

Krystyna Piosik
1 września 1999 r. powołanie na Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum mgr inż. Krystyny Piosik do 31 sierpnia 2001 r.

Wiesław Mulik
1 września 2001 r. mgr inż. Wiesław Mulik powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie wyłoniony w drodze konkursu na 5 lat szkolnych. Następne kadencje konkursowe:

 • 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2011 r.,
 • 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2016 r.,
 • 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.
  Zakończenie 20-letniego okresu pełnienia funkcji Dyrektora
  Za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i zaangażowanie społeczne odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP

Archiwalne zdjęcia