Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Brak opisów linków umieszczonych na stronie, które by w jednoznaczny sposób określały miejsce i zasoby do których prowadzą.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Brak formularzy kontaktowych.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona nie posiada aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Tyczyńska.
 • E-mail: informatyka.sulow@gmail.com
 • Telefon: 713847133

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada dwa wejścia główne i wejście boczne (od strony boiska). Wejście boczne umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest 3 kondygnacyjny, schody na wielu poziomach uniemożliwiają przemieszczenie się na wózku inwalidzkim. Żadna z toalet nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamieszczone są poręcze. W budynku nie ma platform oraz informacji głosowych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila, oznaczeń kontrastowych lub druku w powiększonym dla osób niewidomych o słabowidzących. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żadnej pracownik z polskiego języka migowego. Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.